Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 η εταιρεία VIVAMED ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο ελέγχων και επιθεωρήσεων που αφορούν τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2015 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία, ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. Το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της VIVAMED, από την αξιολόγηση των προμηθευτών της μέχρι την ικανοποίηση του τελικού χρήστη – γιατρού και από το περιβάλλον εργασίας μέχρι τη δανειοληπτική της ικανότητα. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ως προς τα κριτήρια επιλογής των κατασκευαστικών οίκων για εισαγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις μεθόδους αξιολόγησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρμοδιότητες του κάθε εργαζομένου και αξιολογήθηκε η συνολική αποτελεσματικότητα κάθε διεργασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της VIVAMED.

Η πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 προστίθεται στις υπάρχουσες πιστοποιήσεις της VIVAMED – Υπουργική Απόφαση ΔΥ/1348/04 του ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. και το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Στόχος της VIVAMED είναι η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εισάγει και προωθεί, με παράλληλη διεύρυνση του πεδίου πιστοποιήσεών της.